Ποιά είναι τα νέα σου δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σου; Ποιός τα χρησιμοποιεί και με ποιόν τρόπο; Τι μπορείς να ζητήσεις σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Προσωπικά Δεδομένα και Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσένα ως ανθρώπινη οντότητα, όπως: το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, η IP διεύθυνση του ηλεκτρονικού σου υπολογιστή, οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης κά.

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα χαρακτηρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στην φυλετική ή εθνική σου προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σου πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σου σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σου, την ερωτική σου ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες που έχουν ασκηθεί εναντίον σου νομικά.

Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με δική σου συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. Κάποια άλλα συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται χωρίς την συγκατάθεσή σου από διάφορους οργανισμούς και εταιρείες για λόγους διαφημιστικούς, οργανωτικούς ή/και ερευνητικούς.

Ποια είναι τα Νέα σου Δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου

  1. Δικαίωμα γνώσης: Μπορείς να ζητήσεις από οποιονδήποτε οργανισμό ή εταιρεία να σου πουν ποια από τα προσωπικά σου δεδομένα έχουν στη διάθεσή τους, πώς τα χρησιμοποιούν και ποιος τα επεξεργάζεται.
  2. Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείς να ζητήσεις την δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα και να ζητήσεις ένα αντίγραφο αυτών.
  3. Δικαίωμα ένστασης: Μπορείς να κάνεις ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων εφόσον δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον. Για παράδειγμα, μπορείς να ζητήσεις την διαγραφή σου από λίστες άμεσου marketing (newsletters).
  4. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείς να ζητήσεις την άμεση διόρθωση των στοιχείων σου εάν κρίνεις ότι αυτά είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή.
  5. Δικαίωμα διαγραφής: Ακόμη κι αν είχες δώσει τη συγκατάθεσή σου για επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από τρίτους, μπορείς να την αποσύρεις ανά πάσα στιγμή και να ζητήσεις την άμεση διαγραφή τους.
  6. Δικαίωμα άποψης: Ορισμένοι οργανισμοί, όπως τράπεζες, εφορίες και νοσοκομεία, χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Έχεις το δικαίωμα να λάβεις γνώση ότι η διαδικασία είναι αυτοποιημένη, να την επιθεωρήσεις και να την αμφισβητήσεις εάν κρίνεις ότι θίγονται τα συμφέροντά σου. Ωστόσο, κάποιες αυτοποιημένες αποφάσεις επιτρέπονται από τον νόμο.
  7. Δικαίωμα μεταφοράς ή φορητότητας: Εάν τα δεδομένα σου χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία κατόπιν δικής σου συναίνεσης ή υπογραφής μιας σύμβασης, μπορείς να ζητήσεις τη μεταφορά τους σε κάποιον άλλο πάροχο υπηρεσιών.
  8. Δικαίωμα ειδοποίησης: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά σου δεδομένα, θα πρέπει να λάβεις σχετική ενημέρωση εντός 72 ωρών από την στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση. Εάν έχεις υποψία ή γνωρίζεις επιβεβαιωμένα ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον οργανισμό που κατέχει τα δεδομένα σου και να καταθέσεις μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο email contact@dpa.gr ή στο τηλέφωνο 210 6475600. Εάν έχεις υποστεί ζημιά, μπορείς επίσης να ζητήσεις αποζημίωση με προσφυγή κατά του οργανισμού ή να ζητήσεις από μια μη κυβερνητική οργάνωση, ενεργή στην προστασία δεδομένων, να σε εκπροσωπήσει.

Πηγή: riverweb.gr