Σύμφωνα με έρευνα του 2012 που διεξήχθη από το τμήμα “Ανάλυση της Κοινής Γνώμης” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ θετική στάση στο θέμα της πολυγλωσσίας:

  • Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι (98%) θεωρούν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι χρήσιμη για το μέλλον των παιδιών τους. Το 88% θεωρεί ότι είναι χρήσιμη για τους ίδιους.
  • Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) συμφωνούν με τον στόχο της ΕΕ ο κάθε πολίτης να μαθαίνει τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες. Το 77% θεωρεί ότι η βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.
  • Σε ποσοστό 67% οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα αγγλικά είναι μία από τις δύο πιο χρήσιμες γι’ αυτούς γλώσσες. Μεταξύ των γλωσσών που θεωρούνται πιο χρήσιμες συγκαταλέγονται τα γερμανικά (17%), τα γαλλικά (16%), τα ισπανικά (14%) και τα κινέζικα (6%).

Η έρευνα διενεργήθηκε την άνοιξη του 2012 με τη συμμετοχή σχεδόν 27.000 ατόμων απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και από διάφορες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν στους συμμετέχοντες αυτοπροσώπως και στη μητρική τους γλώσσα. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για όλη την ΕΕ αλλά και για κάθε χώρα. Γίνονται συγκρίσεις με τα στοιχεία προηγούμενων ερευνών.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή