Το GMAT είναι μια εξέταση αξιολόγησης σχεδιασμένη να μετρήσει λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες του γραπτού λόγου. Γίνεται μέσω υπολογιστή σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα είναι πλήρως συγκρίσιμα για όλους τους υποψηφίους. Αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για την πρόβλεψη της ακαδημαϊκής επιτυχίας ενός υποψηφίου σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.