Το πιστοποιητικό Competency δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για το ECPE, το οποίο και αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής επιπέδου Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους (Α2-Γ1) στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Το MELAB αξιολογεί τη γνώση της Αγγλικής ενήλικων, μη-φυσικών ομιλητών της Αγγλικής σε επίπεδα Β1-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται στους ακόλουθους:

  • Σπουδαστές που αιτούνται εισαγωγή σε πανεπιστήμια και κολέγια στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
  • Επαγγελματίες που χρειάζονται την Αγγλική για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς
  • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει αξιολόγηση της γνώσης της Αγγλικής ώστε να διεκδικήσει εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες

Τα YLTE αξιολογούν το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής μαθητών νεαρής ηλικίας με διασκεδαστικό τρόπο. Οι εξετάσεις καλύπτουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες και αναπτύσσονται από το CaMLA σε συνεργασία με το Cambridge English. Οι εξετάσεις είναι διεθνείς και αξιολογούν με σαφήνεια και διαφάνεια γλωσσικά επίπεδα τα οποία κυμαίνονται από «αρχάριοι» έως και «μέσο κατώτερο». Θεωρούν ιδιαίτερης σημασίας είναι η εξεταστική εμπειρία να έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά και στη μετέπειτα γλωσσική εκμάθηση. Προσφέρονται στα ακόλουθα τρία επίπεδα αξιολόγησης – Bronze, Silver, Gold – τα οποία είναι όμοια αναφορικά με τη δομή των τεστ, το περιβάλλον και τις διαδικασίες αξιολόγησης και την εκπαίδευση των εξεταστών των προφορικών τεστ. Διαφέρουν αναφορικά με τις εξεταστικές δοκιμασίες στις οποίες εμπλέκονται οι υποψήφιοι και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται.

MSU-CELC

Οι εξετάσεις πιστοποιούν την γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες (Speaking, Writing, Reading, Listening) σε ξεχωριστές ενότητες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι βαθμολογίες κάθε ενότητας συμψηφίζονται και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 60% για να περάσει.

MSU-CELP

Οι εξετάσεις πιστοποιούν την γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες (Speaking, Writing, Reading, Listening) σε ξεχωριστές ενότητες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι βαθμολογίες κάθε ενότητας συμψηφίζονται και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 60% για να περάσει.