Είναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η γνώση της Ελληνικής. Το ΚΠΓ ελέγχει το βαθμό ικανότητας του υποψηφίου να μιλά και να γράφει στα Αγγλικά, αλλά και να λειτουργεί διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στη Αγγλική γλώσσα. Τα επίπεδα που πιστοποιούνται σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς σύγχρονων γλωσσών (CEFR) είναι: A1-A2 (βασικός χρήστης), B1-B2 (ανεξάρτητος χρήστης) και Γ1-Γ2 (ικανός χρήστης).