Η πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και κατόπιν εξετάσεων. Οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να διαφέρουν από υποψήφιο σε υποψήφιο ανάλογα με την ηλικία, το γλωσσικό επίπεδο και τη χρήση του πιστοποιητικού που επιθυμεί να κάνει.

Ανεξαρτήτως του φορέα που τα πιστοποιεί, όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας φέρουν αντιστοιχία με τα γλωσσικά επίπεδα όπως αυτά ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment). Ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη κι όχι μόνο, το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς εφαρμόζει σε 40 διαφορετικές γλώσσες, κατατάσσοντας τους υποψηφίους σε έξι γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Επίσης, χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής ύλης και των βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μία κοινή βάση για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων κάθε υποψηφίου.

Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσημα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα για κάθε φορέα που φροντίζουν για την αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις γίνονται είτε ομαδικά με τη μεσολάβηση κάποιου κέντρου ξένων γλωσσών ή και μεμονωμένα με απευθείας επικοινωνία του υποψηφίου με τον αρμόδιο φορέα.

Στη σελίδα αυτή έχει γίνει καταγραφή και παρουσίαση των κυριότερων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων.